REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA W PROGRAMIE „PUNKTY ZA USŁUGI”

I. DEFINICJE

Organizator Programu – Auto Serwis Koperscy & Mastalerz z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawskie Przedmieście 42

Program – program „Punkty za usługioferowany przez Organizatora Programu, na podstawie którego Uczestnik Programu zbiera Punkty za wykonane w naszym serwisie i objęte niniejszym regulaminem usługi. Zgromadzone punkty Uczestnik Programu może następnie wymienić na Nagrody przewidziane w niniejszym Regulaminie Programu;

Usługi objęte Programem – usługi określone w niniejszym Regulaminie Programu, których nabycie powoduje naliczenie Punktów na Konto Uczestnika;

Uczestnik Programu lub Uczestnik – osoba fizyczna, która w sposób określony w niniejszym Regulaminie Programu przystąpiła do Programu;

Karta Stałego Klienta – karta wydawana Uczestnikowi, mająca na celu jego identyfikację oraz gromadzenie Punktów;

Punkty – jednostki rozliczeniowe naliczone Uczestnikowi w związku z zakupem przez niego Usług objętych Programem. Uprawniają Uczestnika do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie Programu;

Nagroda – nagroda w formie usługi opisana poniżej w niniejszym Regulaminie Programu, wydawana w zamian za Punkty zgromadzone przez Uczestnika;

Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zmianami);

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Programu określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego uczestnictwem w Programie.
 2. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających usługi serwisowe od Organizatora Programu.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Programu może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna jak i osoba prawna.
 2. Uczestnik, celem przystąpienia do Programu wypełnia formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz (kompletny, czytelny i zgodny z prawdą) po podpisaniu, uczestnik składa u pracownika Organizatora Programu.
 3. Przystąpienie do Programu w sposób określony w ust. 2 jest potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzone do bazy danych Organizatora Programu.
 5. Uczestnik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe oraz udziela zgody na ich przetwarzanie w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, co potwierdza w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator Programu, po przyjęciu formularza zgłoszeniowego, wydaje Uczestnikowi Kartę Stałego Klienta, w której będą naliczane Punkty.
 7. Uczestnik ma możliwość sprawdzenia ilości zgromadzonych na swojej Karcie Stałego Klienta punktów u pracownika Organizatora Programu. Uczestnik, na każdorazowe żądanie, ma możliwość otrzymania na podany przez niego adres mailowy raportu z historią transakcji na Karcie.
 8. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.

 

IV. Karta Uczestnika

 1. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta, która przypisana jest konkretnemu Uczestnikowi programu.
 2. Karta jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Organizatora Programu.
 3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
 4. Karta wydawana jest bezpłatnie.
 5. Karta służy do gromadzenia punktów i umożliwia ich wymianę na nagrody.
 6. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika i nie może być udostępniana innym osobom.
 7. W przypadku powzięcia przez pracowników Organizatora Programu wątpliwości co do autentyczności Karty, Karta może być zatrzymana. W takim przypadku naliczanie punktów zostaje wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Każda Karta jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania programu.
 9. Uczestnik winien okazać swoją Kartę pracownikowi Organizatora przed dokonaniem zakupu usługi pod rygorem odmowy przyznania punktów.
 10. W przypadku zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży Karty Uczestnik powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia Organizatorowi. Organizator w terminie 7 dni wystawi Uczestnikowi odpłatny (w cenie 10,00 zł brutto) duplikat karty, a karta oryginalna zostanie dezaktywowana.

 

V. PUNKTY PROGRAMU „Punkty za usługi

 1. Punkty za Usługi objęte Programem są naliczane i gromadzone na Karcie Stałego Klienta.
 2. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
 3. Organizator Programu wyklucza wymianę punktów na gotówkę.
 4. Do programu wliczają się kwoty, na które zostały wystawione Faktury VAT lub paragony.
 5. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary i usługi.
 6. Zasada naliczania Punktów:
  Płatność 1 PLN za zrealizowaną przez Uczestnika usługę serwisową = 1 punkt (np. wartość usługi serwisowej 106,79 zł brutto = 106 punktów)
 7. Na Kartę Stałego Klienta naliczane są tylko części całkowite Punktów. Naliczane punkty są zaokrąglane zawsze w dół.
 8. Programem „Punkty za usługi” objęte są następujące usługi: napełnienie, sprawdzenie szczelności i dezynfekcja układu klimatyzacji,  wymiana opon i kół, wyważenie kół, przechowalnia opon, prostowanie felg, pomiar i ustawienie geometrii/zbieżności kół, sprawdzenie stanu technicznego auta, przegląd standard i rozszerzony, usługi stacji kontroli pojazdów.
 9. Punkty nie będą naliczane na Kartę Uczestnika za następujące usługi:
  • za naprawy wykonane w ramach gwarancji oraz za naprawy, których koszt pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe;
  • za nieodpłatne naprawy wykonywane w ramach akcji serwisowych bądź dobrej woli producenta;
  • za zakupione części oraz wykonane naprawy mechaniczne – dla nich będzie obowiązywał odrębny regulamin i system punktacji, który jest obecnie w przygotowaniu.
 10. Punkty zgromadzone przez Uczestnika na Karcie Stałego Klienta są ważne do końca obowiązywania Programu, to jest do 31.12.2020r.

 

VI. NAGRODY

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zebranych Punktów na następujące Nagrody:
  • Poziom I (100 punktów) – nałożenie niewidzialnej wycieraczki na przednią szybę.
   Poziom II (200 punktów) – napełnienie kół azotem.
   Poziom III (250 punktów) – przegląd zawieszenia i układu wydechowego.
   Poziom IV (300 punktów) – usługa mycia samochodu.
   Poziom V (450 punktów) – sprzątanie wnętrza auta.
   Poziom VI (600 punktów) – mycia samochodu z nałożeniem „szybkiego wosku”.
   Poziom VII (800 punktów) – przechowanie opon/kół przez jeden sezon.
   Poziom VIII (900 punktów) – wymiana opon felga stal i alu do 16”.
   Poziom IX (1.000 punktów) – wymiana opon felga stal i alu do 17”.
   Poziom X (1.200 punktów) – polerowanie reflektorów.
   Poziom XI 1.500 punktów) – wymiana opon felga stal. i alu. 18”, dostawcze i napęd 4×4.
   Poziom XII (1.500 punktów) – napełnienie układu klimatyzacji (koszt czynnika pokrywa klient).
   Poziom XIII (2.000 punktów) – pomiar geometrii kół wraz z ustawieniem zbieżności.
   Poziom XIV (2.500 punktów) – mycie, sprzątanie auta wraz z praniem tapicerki.
 2. Każda z Nagród opisanych w ust. 1. może być odebrana przez Uczestnika wielokrotnie.
 3. Organizator Programu zastrzega, że nie jest możliwa wspólna wymiana Punktów na Nagrody/Nagrodę przez kilku Uczestników Programu.
 4. Nagrody można odebrać wyłącznie w siedzibie Organizatora Programu.
 5. Przy odbiorze Nagrody należy okazać Kartę Stałego Klienta. Po odebraniu Nagrody ilość Punktów, którą Uczestnik zgromadził, jest pomniejszana o wartość nagrody, a zbieranie Punktów jest kontynuowane.
 6. Nagrody dostępne w Programie można odebrać po wcześniejszym kontakcie – umówieniu wizyty w Serwisie Organizatora Programu.
 7. Nagrody w Programie ważne są do 31.01.2021r. i powinny zostać odebrane przez Uczestnika do tego terminu.

 

VII. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA

 1. Uczestnik może być przez Organizatora Programu wykluczony z Programu ze skutkiem natychmiastowym – w następujących przypadkach:
  • naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu Programu lub
  • przekazał nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora Programu.
 2. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty zgromadzone na Karcie uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych.

Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.

 

VIII. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

 1. W przypadku wprowadzenia zmian przez Organizatora Programu do niniejszego Regulaminu Programu, Organizator Programu dokona aktualizacji treści Regulaminu na stronie internetowej: ww.autoserwisminsk.pl w zakładce „regulamin”.

 

IX. INNE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Programu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej: www.autoserwisminsk.pl w zakładce „regulamin”.
 5. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Programu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@autoserwisminsk.pl lub listownie na adres: Auto Serwis Koperscy & Mastalerz 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawskie Przedmieście 42.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY KARTY STAŁEGO KLIENTA
W PROGRAMIE „PUNKTY ZA USŁUGI”
Zal. Nr 1 do Regulaminu

Numer formularza ………………………………………                                               [ ] wprowadzony

[ ] Wydanie nowej karty głównej

[ ] Nieodwracalna blokada karty, wszystkie jednostki bezpowrotnie przepadają

[ ] Wydanie duplikatu/nieodwracalna blokada poprzedniej karty, wszystkie jednostki zostaną przeniesione na nową kartę.

[ ] Aktualizacja danych

DANE PERSONALNE KLIENTA

Imię ……………………………………………………….………………………………….…………….
Nazwisko ……………………………….…………………………………………….…………………..
Mail (niezbędny do raportów) ………………………………………………………………..
Telefon stacjonarny …………………………………………………………………………………
Telefon komórkowy …………………………………………………………………………………

[ ] Zgoda ma mailing

[ ] Zgoda na SMSy

Regulamin programu dot. Karty Stałego Klienta dostępny jest na stronie internetowej: http://autoserwisminsk.pl w zakładce regulamin.

 

……………………………….……………..
podpis Klienta

Wydający kartę: AUTO SERWIS Koperscy & Mastalerz
Ul. Warszawskie Przedmieście 42
05-300 Mińsk Mazowiecki

DODATKOWE INFORMACJE: Posiadacz karty nie ma obowiązku podawać swoich danych personalnych jednak w sytuacji zagubienia karty tylko na podstawie tych danych będzie możliwa rzetelna identyfikacja. Dlatego prosimy podać dane zapewniające możliwość zablokowania zagubionej karty, a następnie przeniesienie zgromadzonych punktów na nową kartę. Szczególne znaczenie wśród tych danych ma adres e-mail, na który posiadacz karty może otrzymywać raporty z historią transakcji na każdorazowe żądanie.

Karta stałego klienta Auto Serwis Mińsk Mazowiecki

Zajrzyj do nas, wypróbuj nasze usługi i poznaj
nowe oblicze Twojego auta!

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Auto Serwis Koperscy & Mastalerz

Tworzenie stron www - Veden.pl